Ładowanie...
Ponad 1,193,155 użytkowników zdało razem z nami i ponad 27,610 pozytywnych opinii na FACEBOOK-u

Regulamin serwisu prawo-jazdy-360.pl

Poniższa treść Regulaminu określa zasady korzystania z usług serwisu Prawo-Jazdy-360

§1
Postanowienia wstępne

Niniejszy regulamin serwisu internetowego „PRAWO-JAZDY-360.PL” (dalej jako: „Regulamin”) określa szczegółowe zasady świadczenia przez Administratora – tj. New Generation M. Romanowski sp. j. z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000698889, NIP: 7822588141 Zamieszczona pod adresem internetowym https://biz.prawo-jazdy-360.pl oraz jego podstronami.

§2
Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć jak następuje:

1. Regulamin - niniejszy "Regulamin serwisu PRAWO-JAZDY-360.PL", stanowiący regulamin w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, określający zasady świadczenia usług przez New Generation M. Romanowski sp. j. drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników.

2. Administratorem – podmiot zarządzający i prowadzący serwis internetowy PRAWO-JAZDY-360.PL (zlokalizowany pod adresem internetowym https://biz.prawo-jazdy-360.pl oraz jego rozwinięciami), którym jest - New Generation M. Romanowski spółka jawna, z siedzibą ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000698889, NIP 7822588141.

3. New Generation / inaczej skrót FIRMA - New Generation M. Romanowski spółka jawna, z siedzibą ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000698889, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 PLN wpłacony w całości, NIP 7822588141, adres internetowego serwisu korporacyjnego: https://new-generation.pl, adres poczty elektronicznej do kontaktu biuro@new-generation.pl, numer telefonu do kontaktu: +48 790-747-360 (opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych Użytkownika),

4. Oddział - oddział firmy zajmującą się obsługą klienta serwisu znajdującego się na ul. Sowia 1/147, 61-131 Poznań.

5. Serwis - serwis w domenie internetowej PRAWO-JAZDY-360.PL wraz z serwisami w poddomenach domeny PRAWO-JAZDY-360.PL w szczególności strony internetowe, aplikacje internetowe, aplikacje mobilne oraz pliki cyfrowe zawierające teksty, materiały fotograficzne, materiały audiowizualne, materiały multimedialne, grafiki i inny kontent - zgodnie z aktualną ofertą PRAWO-JAZDY-360.PL.

6. Konto Ośrodka Szkolenia Kierowców / inaczej skrót Konto OSK przestrzeń sieciowa Użytkownika, powstająca w wyniku dokonania przez niego rejestracji zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konto Ośrodka Szkolenia kierowców, z której Użytkownik może korzystać. Szczegółowe postanowienia dotyczące rejestracji, jego utrzymywania oraz korzystania z niego zostały określone w Regulaminie Ośrodka Szkolenia Kierowców, dostępnego pod adresem internetowym: https://biz.prawo-jazdy-360.pl/regulamin

7. Aplikacja Mobilna – oprogramowanie umożliwiające korzystanie z Serwisu PRAWO-JAZDY-360.pl oraz dostęp do Materiałów Audiowizualnych objętych Umową, przeznaczone dla urządzeń przenośnych, takich jak: tablety, telefony komórkowe, smartfony oraz palmtopy, wyposażonych w odpowiednie systemy operacyjne.

8. Użytkownik –osoba korzystająca z Serwisu PRAWO-JAZDY-360.pl.

9. Umowa – umowa zawierana na odległość drogą elektroniczną między Administratorem i Użytkownikiem, której przedmiotem jest świadczenie przez Administratora w Serwisie PRAWO-JAZDY-360.pl. Treść Umowy wyznaczają postanowienia niniejszego Regulaminu.

10. Platformy Sprzętowe – środowiska programistyczne, spełniające wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie oraz posiadające dostęp do Internetu, za pośrednictwem których istnieje możliwość skorzystania z Usług Serwisu oraz odtwarzania Materiałów Audiowizualnych.

11. Obsługa Klienta – jednostka organizacyjna, której zadaniem jest udzielanie Użytkownikowi pomocy oraz informacji niezbędnych do korzystania z Usług lub pozostających w związku ze świadczeniem tych Usług. Z Obsługą Klienta można się skontaktować przez formularz kontaktowy za pośrednictwem sieci Internet pod adresem https://biz.prawo-jazdy-360.pl/kontakt lub pod wskazanym tam numerem telefonu.

12. Licencje – co do zasady płatna, usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na przypisaniu wykupionych licencji do Konta OSK które to później można przekazać kursantowi.

13. Egzamin wewnętrzny – co do zasady płatna, usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na przypisaniu wykupionych egzaminów wewnętrznych do Konta OSK które to później można przekazać kursantowi.

14. Reklama – co do zasady płatna, usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na przypisaniu wykupionych reklam do Konta OSK które to później zostają wyświetlone czasowo w odpowiednim miejscu w serwisie.

15. Artykuł sponsorowany – co do zasady płatna, usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na przypisaniu czasowym wyświetlania artykułu na głównej stronie aktualności.

16. Wizytówka – informacja wyświetlana w serwisie dotycząca informacji o danym Ośrodku Szkolenia Kierowców.

17. Płatne składniki – Reklama, Egzamin wewnętrzny, licencje, artykuł sponsorowany

18. e-mail / nick /login – unikatowy element identyfikujący użytkownika konta, nadany przez konto OSK podczas przydzielania dostępu

19. OSK lub Ośrodek Szkolenia Kierowców – firma zajmująca się zawodowo szkoleniem kierowców

20. Pakiet - zakres usługi i ewentualnych innych świadczeń, wybrany przez Użytkownika z aktualnej oferty handlowej przy czym jeżeli zakresem usług objęte jest udostępnienie pytań dostępnych na egzaminie państwowym, dostęp ten może być w każdej chwili cofnięty lub ograniczony, jednakże wyłącznie w przypadku, gdy z przepisów prawa wynikać będzie zakaz rozpowszechniania pytań.

21. Użytkownik archiwalny – w ciągu dwóch tygodni od zakończenia trwania pakietu, dane w zakładce statystyki zostają bezpowrotnie usunięte.

§3
Postanowienia ogólne

1. Konto OSK udostępniane jest przez Serwis nieodpłatnie. W celu zawarcia umowy Użytkownik nie ponosi kosztów korzystania ze środka porozumiewania się na odległość innych, niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się.

2. Elementy konta OSK takie jak: licencje, egzaminy wewnętrzne, reklama, artykuły są płatne

3. Użytkownik uzyskuje możliwość korzystania z Konta w ramach Serwisu, automatycznie po wprowadzeniu danych przez Użytkownika i zaakceptowania wymaganych elementów oraz wybrania przycisku do rejestracji.

4. Powiadomienia dotyczące korzystania z Konta oraz Serwisu będą przesyłane na adres poczty elektronicznej będący identyfikatorem Konta lub telefonicznie, podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

5. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z usług oraz treści dostępnych w Serwisie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu. Wykorzystywanie przez Użytkownika usług Serwisu i treści, dostępnych w Serwisie, z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa może wiązać się z poniesieniem odpowiedzialności cywilnej lub karnej. Na żądanie uprawnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, New Generation przekazuje pozostające w jej posiadaniu dane Użytkowników.

6. Serwis korzysta z informacji publicznej takich jak oficjalne państwowe pytania które są dostępne na państwowym egzaminie teoretycznym (treść pytania oraz multimedia) do momenty kiedy stanowią informację publiczną. Jeżeli pytania egzaminacyjne zostaną utajnione serwis zostanie zmuszony do przestania udostępniania oficjalnych państwowych pytań stosowanych na egzaminie teoretycznym.

§4
DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych podanych w związku z założeniem Konta jest New Generation.
Podane dane będą przetwarzane przede wszystkim:
- w celu założenia i obsługi Konta, w tym celu dane będą przetwarzane przez okres od dnia założenia Konta do dnia jego likwidacji lub żądania usunięcia danych.
- w razie wyrażenia zgody na przesyłanie informacji marketingowych na podany adres e-mail - także w celu takiej wysyłki (w tym celu dane będą przetwarzane przez okres od dnia wyrażenia zgody do dnia jej cofnięcia lub zgłoszenia sprzeciwu lub żądania usunięcia danych). Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu jej cofnięcia.

2. Podane dane osobowe mogą być także przetwarzane w celach analitycznych i statystycznych, w celach marketingowych (w tym profilowania) oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami - w tym celu dane będą przetwarzane przez okres do czasu zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu lub uzasadnionego żądania usunięcia danych lub do czasu usunięcia Konta.

3. Każdemu przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych:
- w celu marketingu bezpośredniego (w tym profilowania w tym celu);
- z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją (gdy dane są przetwarzane w celach wskazanych w ust. 2)

4. Każdemu przysługuje także prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych. Każdemu przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza prawo o ochronie danych osobowych.

5. Podanie danych w zakresie adresu e-mail jest potrzebne dla założenia i obsługi Konta.

6. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom świadczącym usługi na rzecz New Generation (jak telekomunikacyjne, wysyłki poczty elektronicznej, księgowość)

7. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY
Możliwe jest, że przekażemy dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) - w szczególności administratorom portali społecznościowych. Takie przekazanie nastąpi, o ile zapewniony zostanie odpowiedni stopień ochrony Twoich Danych, który zostanie stwierdzony w szczególności poprzez:
. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
. w razie przekazywania danych do USA - współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności, zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

Na Twoje żądanie udostępnimy Ci kopię Twoich Danych, które zostaną przekazane poza obszar EOG.
Więcej o zasadach przetwarzania danych osobowych czytaj w naszej Polityce Prywatności https://biz.prawo-jazdy-360.pl/polityka-prywatnosci

§5
Licencje

Licencje są przydzielane dla zarejestrowanych Ośrodków Szkolenia Kierowców którzy je wykupili.

Wykupienie można zrealizować albo przez panel w zakładce wykup licencje albo wpłacając bezpośrednio na konto firmowe.

Rabaty do licencji przydzielane są indywidualnie i zależą od ilości wykupionych licencji oraz czasu współpracy.

Licencje można przekazać do kursanta poprzez stworzeniu mu konta w systemie (należy wprowadzić adres e-mail kursanta oraz posiadać zgodę na przetwarzanie jego danych) lub nadanie loginu i hasła.

Licencje nie aktywowane można samodzielnie skasować i automatycznie zostaną zwrócone do ilości sztuk które zostały wykupione w celu ponownego wydania.

Każda licencja zawiera pełen dostęp do systemu, między innymi:
• Dostęp do pełnej bazy pytań na prawo jazdy
• Aplikacji mobilnej Android oraz iOS
• Dostęp do oficjalnych Testów,o ile z przepisów prawa nie wynika zakaz ich rozpowszechniania, Kursu, Podręcznika Kursanta oraz statystyk
• Pytania takie same jak na egzaminie w ośrodku WORD, wszystkich kategorii A, B, C, D, T, AM, A1, A2, B1, C1, D1, o ile z przepisów prawa nie wynika zakaz ich rozpowszechniania

Użytkownik, któremu została przydzielona licencja a który to aktywował dostęp, traktowany jest jako już wykorzystany.

Wszystkie ceny w serwisie podane są z uwzględnieniem podatku VAT.

Użytkownik archiwalny – w ciągu dwóch tygodni od zakończenia trwania pakietu, dane w zakładce statystyki zostają bezpowrotnie usunięte.

§6
Egzaminy wewnętrzne

Wykupienie można zrealizować albo przez panel w zakładce wykup egzamin wewnętrzny albo wpłacając bezpośrednio na konto firmowe.

Rabaty do usługi egzamin wewnętrzny przydzielane są indywidualnie i zależą od ilości wykupionych licencji lub egzaminów wewnętrznych oraz czasu współpracy.

Egzamin wewnętrzny można przekazać do kursanta poprzez stworzeniu mu linku do egzaminu wewnętrznego lub można rozpocząć go stacjonarnie poprzez przycisk rozpocznij egzamin wewnętrzny.

Użytkownik, któremu został przydzielony egzamin wewnętrzny, a który to wykonał egzamin wewnętrzny, traktowany jest jako już wykorzystany.

Kartę z przebiegu egzaminu wewnętrznego można zapisać cyfrowo lub wydrukować zapisany cyfrowo element po przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego

Wszystkie ceny w serwisie podane są z uwzględnieniem podatku VAT.

§7
Licytacja reklamy

art. 1 Dodatkowa definicja


Sprzedający - Serwis prawo-jazdy-360.pl

Kupujący - Użytkownik podejmujący działania zmierzające do nabycia usług / towarów w ramach serwisu prawo-jazdy-360.pl

Licytacja - rodzaj Oferty zainicjowanej przez Sprzedającego, w ramach której Licytant deklaruje cenę, za którą gotów jest nabyć usługę / towar

Licytant - Kupujący, który złożył ofertę nabycia usługi / towaru w ramach Licytacji

Oferta - propozycja zawarcia umowy sprzedaży usługi / towaru na określonych warunkachart. 2 Licytacja


1.Serwis określa z góry założone warunki oferty, które udostępnia kupującym w ramach umowy sprzedaż usługi emisji reklamy.

2.Serwis prawo-jazdy-360.pl może sprzedać emisję reklamy poza standardową Licytacją w ramach współpracy z kupującym.

3.Licytacja, w ramach której kupujący może nabyć usługę odbywa się tylko i wyłącznie dla użytkowników, którzy mają zarejestrowane konto OSK w serwisie.

4.Sprzedający określa czas rozpoczęcia oraz zakończenia aukcji. Informacja ta będzie podana bezpośrednio na stronach dotyczących konkretnej usługi na stronie.

5.Sprzedający określa stawkę początkową oraz wartość minimalną, którą można przebić ostatnio zalicytowaną aukcję.art. 3 Typy reklamy


1.Reklama ‘pozycja 0’ – jest to reklama, która znajduje się powyżej naturalnych wyników w rankingu, gdzie wymiary maksymalne reklamy to 970x260 pikseli i znajduje się w danej miejscowości.

2.Reklama ‘baner boczny górny’ – jest to reklama, która znajduje się po prawej stronie u góry w na tej samej wysokości, co pierwsza naturalna pozycja lub jak jest ‘pozycja 0’, gdzie wymiary maksymalne reklamy to 290x500 pikseli i znajduje się w danej miejscowości. W wersji mobilnej przeglądarki reklama występuje pomiędzy 4 a 5 naturalną pozycją.

3.Reklama ‘baner boczny dolny’ – jest to reklama, która znajduje się po prawej stronie pod reklamą ‘baner boczny górny’, gdzie wymiary maksymalne reklamy to 290x500 pikseli i znajduje się w danej miejscowości. W wersji mobilnej przeglądarki reklama występuje pomiędzy 4 a 5 naturalną pozycją.

4.Reklama w zakładce Test oraz Kurs – jest to reklama, która znajduje się pod testem na prawo jazdy na stronie /test lub pod kursem na stronie /kurs. Reklama jest wymiarów maksymalnych 970x260 pikseli i widoczna jest dla użytkowników z opłaconym dostępem.

a. rejonizacja wyświetlania reklamy działa na zasadzie sprawdzania adresu IP danego użytkownika i dostosowywaniu mu odpowiedniej treści. Adresy IP pokrywają się w 80% z adresami w bazie danych serwisu.

5.Reklama na Całą stronę – jest to reklama, która wyświetla się przez 10 sekund dla nowych użytkowników w wybranej miejscowości.art. 4 Warunki uczestnictwa w licytacji


1. Każda osoba, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która nie jest karana i może uczestniczyć w licytacji reklamy.

a. Licytacja nie jest dostępna dla osób i firm, które są konkurencyjnym podmiotem dla serwisu prawo-jazdy-360.plart. 5 Reklama i jej aktywacja


1.Po wygraniu należy w przeciągu maksymalnie 3 dni roboczych przesłać grafikę, która będzie się wyświetlać w danej miejscowości. Grafikę należy przesłać na adres osk@prawo-jazdy-360.pl

2.Po czasie wskazanym w punkcie 1, jeżeli reklama w formie graficznej nie zostanie przesłana, serwis udostępni ją w formie tekstowej. Grafikę wyświetlaną w formie tekstowej można na wniosek kupującego zamienić na formę graficzną.

3.Kupujący może za dodatkową opłatą w wysokości minimum 150 zł. wnioskować o modyfikację grafiki u sprzedającego.

a.Kupujący powinien przedłożyć wszystkie informacje, które powinny się znaleźć na reklamie-wizytówce oraz udostępnić grafiki, które chciałby aby zostały na niej zamieszczone, uwzględniając rozmiar danego miejsca na reklamę.

b.Kupujący ma prawo do jednej darmowej modyfikacji stworzonej grafiki, kolejne są płatne dodatkowo, a cena ustalana indywidualnie

c. kwota grafiki będzie dostosowywana do zakresu prac który trzeba zrealizować.

4.Reklama nie zostanie uruchomiona w momencie nieotrzymania zapłaty od kupującego.art. 6 Akceptacja reklamy w serwisie


Reklama nie zostanie zaakceptowana jeżeli:

1.zostały naruszone prawa autorskie grafiki, która ma zostać zamieszczona w serwisie.

2.zamieszczone w wizytówce treści są nieodpowiednie lub posiadają błędne dane.

3.w grafice są zamieszczane treści podmiotów konkurencyjnychart. 7 Zawarcie umowy i dostawa usługi


1.Na stronie www.prawo-jazdy-360.pl umowa zawierana jest w języku polskim.

2.Kliknięcie przycisku „licytuję” powoduje złożenie wiążącego zamówienia na usługi znajdujące się w aukcji za określoną kwotę. Złożenie zamówienia z wygraną osobą potwierdzamy drogą mailową bezpośrednio po zakończeniu aukcji. Zawarcie wiążącej umowy następuje wraz z naciśnięciem przycisku ‘Licytuj’ w danej aukcji. Prosimy zwrócić uwagę, że usługi zamówione przez Państwa aktywowane zostaną po opłaceniu przez Państwa ich pełnej ceny.

3.W przypadku podania terminu aktywacji usługi w dniach roboczych należy rozumieć pod tym pojęciem wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

4.Umowa zostaje zawarta ze zwycięzcą Licytacji. Zwycięzcą Licytacji jest Użytkownik, który w chwili jej zakończenia zaoferował najwyższą cenę za usługę i jego oferta była co najmniej równa cenie minimalnej, jeśli cena ta została określona przez Sprzedającego. Jeżeli kilku Licytantów złożyło oferty z taką samą najwyższą ceną – zwycięzcą jest Licytant, który pierwszy przystąpił do Licytacji poprzez wskazanie najwyższej ceny.

5.Potwierdzenie zawarcia umowy pomiędzy Kupującym i Sprzedającym wysyłane jest automatycznie poprzez wiadomość e-mail (lub opcjonalnie poprzez inne środki komunikacji elektronicznej).

6.Kupujący, w związku z zawartą umową, powinien dokonać zapłaty za usługę w ciągu 3 dni roboczych, chyba że strony umowy ustaliły inaczej w formie pisemnej lub elektronicznej.art. 8 Ceny i koszty


1.Obowiązują ceny oferowane w chwili złożenia zamówienia. Oferowane ceny są cenami końcowymi, to znaczy, że zawierają także podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości.art. 9 Płatności


1.Oferujemy następujące rodzaje płatności: szybki przelew internetowy (przelewy24.pl), karta kredytowa oraz przelew na konto bankowe.

2.Wszelkie koszty transakcji finansowych ponoszą Państwo.art. 10 Przebieg transakcji


1.Akceptując warunki przedstawione przez Sprzedającego w treści Oferty, Użytkownik w celu dokonania zakupu usługi bierze udział w Licytacji.

2.Z chwilą wzięcia udziału w Licytacji, dane osobowe w zakresie nazwy ośrodka Licytanta są udostępniane w historii licytacji.

a.Jeżeli nie chcesz, aby twoje dane były widoczne w historii licytacji, skontaktuj się z nami telefonicznie.

3.Podczas trwania aukcji i na każdym jej etapie możesz skontaktować się z nami, jeżeli potrzebujesz pomocy lub informacji związanych z aukcją.

4.Przystępując do Licytacji, Licytant deklaruje cenę usługi, którą w przypadku wygranej zobowiązuje się zapłacić. Przebicie ofert innych Licytantów, w zależności od aktualnej ceny usługi, następuje o odpowiednią kwotę wskazaną w danej aukcji.

5.Oferty złożone przez Licytantów wiążą uczestników Licytacji, chyba że Sprzedający dokona ich odrzucenia na prośbę Licytanta.

6.Zakończenie Oferty następuje z upływem czasu, określonego w jej warunkach przez Sprzedającego.

§8
Artykuł sponsorowany

1. Forma promocji Firmy zewnętrznych w serwisie.

2. Artykuł jest przygotowywany przez pracownika firmy lub redagowany jeżeli Firma zewnętrzna udostępni treść.

3. Artykuł nie może zawierać materiałów nieprawdziwych.

4. Niedopuszczalne jest:
umieszczanie w artykułach treści propagujących przemoc, sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej lub z powodu braku wyznania czy orientacji seksualnej oraz treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, naruszające ważny interes społeczny, a także zasady Netykiety

5. materiałów chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania Użytkownik nie jest uprawniony.

6. Artykuł powinien zawierać do 3000 znaków – w szczególnych przypadkach po uzgodnieniu z Firmą może zawierać więcej znaków.

7. Artykuł powinien mieć minimum 1 zdjęcie oraz maksymalnie 10 – w szczególnych przypadkach po uzgodnieniu z Firmą może zawierać więcej zdjęć.

8. Artykuł jest wyświetlany przez miesiąc czasu na stronie głównej aktualności w zakładce ‘Sponsorowane’ oraz w każdej aktualności. Od momentu publikacji na czas nieokreślony jest dostępny na podstronach serwisu w aktualnościach.

§9
Baner na twoją stronę

1. Materiał graficzny dostępny w formatach dostępnych na stronie https://biz.prawo-jazdy-360.pl/baner-na-twoja-strone .

2. Materiał można dodawać i rozpowszechniać przez każdy podmiot gospodarczy

3. Materiałów graficznych nie można zamieniać ani edytować.

4. Każdy dodany materiał graficzny powinien posiadać odnośnik w postaci linku ‘DoFollow’ na stronę główną lub stronę testu serwisu.

5. Istnieje możliwość po uzgodnieniu z New Generation terminu pomocy wdrożenia kodu html wraz z grafiką na stronę partnera.

§10
MODEROWANIE TREŚCI I ZASAD KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Niedopuszczalne jest:
a) umieszczanie w komentarzach pod artykułami treści propagujących przemoc, sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej lub z powodu braku wyznania czy orientacji seksualnej;
b. umieszczanie w komentarzach pod artykułami treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, naruszające ważny interes społeczny, a także zasady Netykiety
c. umieszczanie przez Użytkowników w komentarzach pod artykułami:
(i) przekazów reklamowych,
(ii) materiałów chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania Użytkownik nie jest uprawniony.

2. New Generation zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jak również prawo do blokowania możliwości zamieszczania komentarzy pod artykułami w stosunku do osób, które wielokrotnie naruszyły postanowienia ust. 2 niniejszego paragrafu. New Generation umożliwi Użytkownikowi zajęcie stanowiska wobec realizacji uprawnienia, o którym mowa w niniejszym ustępie.

3. Użytkownikom, którzy wielokrotnie naruszyli postanowienia niniejszego paragrafu, powołana przez New Generation administracja Konta może:
a. zablokować należący do Użytkownika e-mail/ nick / login–, co spowoduje, że Użytkownik nie będzie mógł zamieszczać komentarzy pod tym Nickiem/loginem,
b. zablokować możliwość zamieszczania komentarzy bezterminowo, jeżeli po odblokowaniu e-mail/nick /login (zablokowanego na podstawie punktu a) powyżej) Użytkownik w dalszym ciągu narusza postanowienia niniejszego paragrafu.
Każda dodana treść w serwisie przez Administratora lub Użytkownika jest weryfikowana pod kątem prawnym i akceptowana bądź odrzucana przez odpowiednie osoby moderujące treści

§11
Forum

Zasady ogólne

1. Bądź uprzejmy i szanuj innych.

2. Nie przeklinaj i nie obrażaj

3. Nie prowokuj i nie zachowuj się agresywnie

4. Nie oskarżaj, nie oczerniaj i nie dręcz

5. Pisz zrozumiale, aby pozostali użytkownicy forum rozumieli Twoje wypowiedzi.

6. Bądź tolerancyjny i nie staraj się zastępować moderatorów.

7. Nie spamuj i nie wykorzystuj tematu do czegoś innego, niż na to wskazuje

8. Nie odświeżaj starych tematów

9. Szanuj tematykę ustaloną na każdym forum

10. Prosimy o niezamieszczanie ogłoszeń.

11. Proszę nie zamieszczać ofert sprzedaży lub pokryć bez wcześniejszego ustalenia z administratorem serwisu - kontakt@prawo-jazdy-360.pl

12. Prawo do publikacji - z powodów bezpieczeństwa prosimy o niepublikowanie typowo prywatnych informacji lub zawartości, która pozwalałaby na identyfikację autora (np. imienia, adresu, nazwy szkoły itp.).

KAŻDORAZOWE ZŁAMANIE ZASAD JEST JEDNOZNACZNE Z CZASOWYM LUB STAŁYM ZABLOKOWANIEM KONTA W SERWISIE PRAWO-JAZDY-360.PL

§12
WYMAGANIA SPRZĘTOWE

1. Korzystanie z Serwisu, możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny i urządzenie końcowe Użytkownika, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:
a. przeglądarki internetowej: Firefox 52.0 lub wersja wyższa, Chrome 49.0 lub wersja wyższa, Chrome Mobile 51.0 lub wersja wyższa, Microsoft Internet Explorer 11.0 lub wersja wyższa, Opera 47.0 lub wersja wyższa, WebKit Mobile 4.0 lub wersja wyższa.
b. przeglądarki mobilnej.
c. aplikacji mobilnej instalowanej na telefon z system iOS: iOS 9.0 lub wyższa wersja oraz miejscem oraz wolnej pamięci w telefonie od 80 MB (sama instalacji aplikacji) do 700 MB w chwili pobrania przez aplikację wszystkich niezbędnych danych do wykonywania usługi.
d. aplikacji mobilnej instalowanej na telefon z systemem Android: Android 4.1 lub wyższa wersja oraz wolnej pamięci w telefonie od 80 MB (sama instalacji aplikacji) do 700 MB w chwili pobrania przez aplikację wszystkich niezbędnych danych do wykonywania usługi.

2. Przeglądarka Użytkownika nie powinna mieć blokady plików serwisowych cookie New Generation.

3. Połączenie z siecią Internet.

4. Zalecana przeglądarka do wykorzystania usługi to Chrom w wersji 49.0 lub wersji wyższej.

5. Do korzystania niezbędna jest obsługa JavaScript

6. Przeglądarka nie powinna mieć włączonych dodatków które mogą blokować poprawnie działanie i wyświetlanie strony.

§13
Płatności

1. Wszystkie płatności są JEDNORAZOWE. Klient wykupuje pakiet na określony czas. Po zakończeniu czasu wykupionego pakietu utraci możliwość korzystania z systemu jako użytkownik zalogowany.
Serwis nie pobiera żadnych innych opłat.

2. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

3. Konto OSK posiada również możliwość wysłania pieniędzy za pośrednictwem przelewu pocztowego. W tym kroku należy pamiętać że przelew na adres nadawcy trafia w dni robocze i może to potrwać do kilku dni roboczych. Aby poprawnie zrealizować przelew należy w tytule podać adres email na który należy aktywować opłacone konto. Można również wysłać potwierdzenie dokonania przelewu wtedy dostępnie zostanie uaktualniony najpóźniej w okresie 1 dnia roboczego

4. Konto OSK posiada również możliwość wysłania pieniędzy za pośrednictwem przelewu bankowego. W tym kroku należy pamiętać że przelew na adres nadawcy trafia w dni robocze. Aby poprawnie zrealizować przelew należy w tytule podać adres email na który należy aktywować opłacone konto. Można również wysłać potwierdzenie dokonania przelewu wtedy dostępnie zostanie uaktualniony najpóźniej w okresie 1 dnia roboczego

§14
WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI

1. Usługa Konto Użytkownika Opłaconego świadczona jest co do zasady odpłatnie.

2. W ramach usługi Konto Użytkownika Opłaconego Użytkownik otrzymuje dostęp do treści rozpowszechnianych w Serwisie w ramach Pakietu na Okres,przy czym jeżeli zakresem usług objęte jest udostępnienie pytań dostępnych na egzaminie państwowym WORD, dostęp ten może być w każdej chwili cofnięty lub ograniczony, jednakże wyłącznie w przypadku, gdy z przepisów prawa wynikać będzie zakaz rozpowszechniania pytań.

3. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Konto Użytkownika Opłaconego za pomocą maksymalnie przeglądarki, aplikacji mobilnej iOS, aplikacji mobilnej android. Z dostępem do Internetu. Udostępnienie Konto Użytkownika Opłaconego osobom trzecim, wykraczające poza granice dozwolonego użytku zgodnie z przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4. Dostępność Konto OSK Użytkownika Opłaconego jest nieograniczona terytorialnie.

5. Usługa Konto OSK Użytkownika Opłaconego jest świadczona wyłącznie dla Użytkowników, którzy:
- posiadają Konto
- zaakceptują Regulamin;
- dysponują sprzętem spełniającym minimalne wymagania sprzętowe określone w paragrafie 6

§15
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie Użytkownikom będącym konsumentami.

Odstąpienie od umowy: Każdy konsument, który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia, odstąpić od niej bez podawania przyczyny (jednak nie dotyczy to wszystkich umów. Między innymi, prawa takiego nie ma konsument w odniesieniu do towarów wyprodukowanych specjalnie na jego zamówienie, albo jeśli doszło do transakcji poprzez aukcję, lub gdy przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu). Dodatkowo, w przypadku odstąpienia od umowy przez konsumenta, przedsiębiorca będzie zobligowany do zwrotu zapłaconej przez niego sumy w terminie 14 dni. Co ważne, zwrot kosztów będzie obejmował również koszty wysyłki (jednak tylko jego najtańszej opcji, czyli jeśli klient zapłacił za dostarczenie towaru kurierem, to sklep zwróci mu jedynie koszt najtańszej przesyłki jaką oferuje, czyli np. kwotę za przesyłkę listem ekonomicznym).

Odstąpienie od umowy treści cyfrowych nie jest możliwe w chwili bezpośredniej aktywacji płatności użytkownika co umożliwia między innymi dostęp do płatnej części cyfrowych informacji.

Inaczej: Użytkownik który wykupił dostęp otrzymał możliwość na stronie internetowej po zalogowania kliknąć w link aktywacyjny płatności lub link aktywacyjny płatności wysłany drogą elektroniczną. Po kliknięciu na wspomniany link ma możliwość dostępu do cyfrowej płatnej wersji strony i już prawo odstąpienia nie działa. Natomiast do chwili kiedy nie kliknie w link aktywujący płatność ma możliwość odstąpienia od umowy.

§16
REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje, w tym związane z korzystaniem z Pakietów, zakupem, dokonaniem płatności itp. należy składać pisemnie na adres - New Generation, ul. Sowia 1/147, 61-131 Poznań lub e-mailem na adres kontakt@prawo-jazdy-360.pl

2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14-stu dni od dnia otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres e-mail wskazany przez Użytkownika, a w przypadku reklamacji złożonej pocztą tradycyjną - na adres wskazany przez Użytkownika.

3. Reklamacje dotyczące usług, o których mowa w Regulaminie (w tym dotyczące realizacji przez New Generation uprawnień polegających na blokowaniu lub usuwaniu treści zamieszczanych przez użytkowników lub blokowaniu dostępu do usług w obrębie Serwisu), prosimy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: kontakt@prawo-jazdy-360.pl lub na piśmie na adres Siedziby. New Generation rozpatrzy reklamację i udzieli odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

§17
wypowiedzenie

1. Umowa o korzystanie z Konta zawarta jest na czas OZNACZONY w pakiecie.

2. New Generation może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku podjęcia decyzji o zaprzestania świadczenia przez New Generation usługi polegającej na udostępnianiu Konta wobec wszystkich Użytkowników,

3. Użytkownikowi przysługuje w każdym czasie prawo do zamknięcia założonego Konta, zaprzestania korzystania z usług, o których mowa w Regulaminie, oraz odstąpienia od umowy w zakresie korzystania z usług. Żądanie zamknięcia Konta oraz inną korespondencję dotyczącą zaprzestania korzystania z usług, o których mowa w Regulaminie, i odstąpienia od umowy w zakresie korzystania z usług prosimy nadsyłać na adres e-mail: kontakt@prawo-jazdy-360.pl lub pisemnie na adres Siedziby.

§18
Blokada

1. New Generation zastrzega sobie możliwość zablokowania na serwerach Serwisu nadawców wiadomości, domen i adresów IP w razie wykorzystywania Konta lub korzystania z innych usług, o których mowa w Regulaminie, z naruszeniem przepisów prawa. New Generation umożliwi Użytkownikowi zajęcie stanowiska wobec realizacji uprawnienia, o którym mowa w niniejszym ustępie.

2. . Każde wykupione konto odpowiada jednej osobie która wykupiła kurs. Jedno konto może być aktywnie zalogowane. Wszystkie inne sesje użytkowników zostaną automatycznie wylogowane w chwili zalogowania nowej sesji. Właściciel Wydawca serwisu może czasowo lub na stałe blokować konta użytkownikom którzy logują się z wielu miejsc na raz i tworzą tym samym nienaturalny ruch lub odpłatnie/nieodpłatnie udostępniają dostęp do serwisu bez zgody Wydawcy.
Przykład:
Użytkownicy korzystający z serwisu i rozdający swój dostęp osobo trzecim mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności finansowej równej stracie finansowej którą poniosła firma za niepoprawne korzystanie z serwisu. Serwis przechowuje i analizuje okresowo konta na których ruch jest nienaturalny.
Ośrodki Szkolenia Kierowców udostępniając w taki sposób loginy swoim użytkownikom robią to nielegalnie. Każdy Ośrodek Szkolenia Kierowców może przystąpić do System Partnerskiego który umożliwia rozdawanie licencji swoim klientom w sposób poprawny. Rejestracja Ośrodka Szkolenia Kierowców w serwisie odbywa się poprzez link https://biz.prawo-jazdy-360.pl/logowanie.

§19
INFORMACJE O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

I.PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z TREŚCI ROZPOWSZECHNIANYCH W SERWISIE

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych, w związku z korzystaniem z treści rozpowszechnianych w Serwisie, w tym zakupem i korzystaniem z Pakietu jest New Generation.
W każdej sprawie dotyczącej danych osobowych można się skontaktować z naszym Pracownikiem na adres e-mail: kontakt@prawo-jazdy-360.pl lub pisemnie na adres New Generation, ul. Sowia 1/147, 61-131 Poznań.

2. Dane osobowe będą przetwarzane:

a. w celu realizacji zamówienia na Pakiet i umożliwienia dostępu do usługi Płatnej części serwisu - w tym celu dane będą przetwarzane przez okres korzystania Konta użytkownika opłaconego - podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym celu jest niezbędność do zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia);

b.w celu realizacji obowiązków publicznoprawnych związanych z wykonaniem zamówienia na Konto użytkownika opłaconego - w tym celu dane będą przetwarzane przez okres do czasu wygaśnięcia tych obowiązków - podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym celu jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia);

c. przedstawienia oferty dopasowanej do Ciebie;
Oferta dopasowana jest tworzona automatycznie na podstawie Twoich danych, które zbieramy, profilujemy i zapisujemy. W tym celu gromadzimy dane o:
- Twojej historii zakupowej obejmującej opłacone Pakiety, w tym promocji, z których skorzystałeś;
-Twojej aktywności w naszym Serwisie, takiej jak statystyki wykonanych pytań przez
ciebie, skąd do nas przyszedłeś, jakie treści wyświetliłeś, ile czasu poświęciłeś na czytanie poszczególnych treści w Serwisie;
- informacji, czy masz Konto w Serwisie;
- rodzaju urządzenia/urządzeń, z których korzystasz.
Twoje dane mogą być także gromadzone za pośrednictwem plików cookies i innych podobnych technologii instalowanych w Twoich urządzeniach końcowych. Podstawą prawną przedstawienia Ci oferty dopasowanej jest Twoja zgoda na przedstawienie takiej oferty Rozporządzenia. Zgodę możesz cofnąć w każdym czasie. Wystarczy, że wyślesz e-maila na adres: kontakt@prawo-jazdy-360.pl. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania Twoich danych do momentu cofnięcia zgody.

d.w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na:
- ustaleniu, dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami - w tym celu dane będą przetwarzanie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z zamówienia lub korzystania z Konta użytkownika opłaconego bądź do czasu zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu lub uzasadnionego żądania usunięci danych - podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym celu jest nasz uzasadniony interes polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami.;
- realizacji celów analitycznych i statystycznych - w ww. celach dane osobowe będą przetwarzane przez okres do dnia zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu lub uzasadnionego żądania usunięcia danych, ale nie dłużej, niż przez okres 10 lat - podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym celu jest nasz uzasadniony , polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także ich preferencji zakupowych, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
- realizacji celów marketingowych polegających na wyświetlaniu reklam standardowych - w tym celu dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu - podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym celu jest nasz uzasadniony interes , polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego ;

e.w celach marketingowych obejmujących profilowanie i marketing bezpośredni – w ww. celu dane będą przetwarzane przez okres do czasu cofnięcia zgody/zgłoszenia sprzeciwu lub uzasadnionego żądania usunięcia danych - podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym celu jest zgoda w przypadku, a w pozostałych przypadkach nasz uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego.

3.Każdemu przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych:
- w celu marketingu bezpośredniego (w tym profilowania w tym celu);
- z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją (gdy dane są przetwarzane w celach wskazanych

4.Każdemu przysługuje także prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych.
Każdemu przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza prawo o ochronie danych osobowych.

5.W każdym przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, możesz cofnąć udzieloną zgodę - wówczas zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych, ale nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu cofnięcia zgody.

6.Podanie danych w zakresie adresu e-mail jest potrzebne do zakupu i korzystania z Konta użytkownika opłaconego.

7.Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom świadczącym usługi na rzecz New Generation (jak telekomunikacyjne, wysyłki poczty elektronicznej, marketingowe) oraz właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, z której wynika obowiązek prawny udzielenia informacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa..

8.PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY
Możliwe jest, że przekażemy dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) - w szczególności administratorom portali społecznościowych. Takie przekazanie nastąpi, o ile zapewniony zostanie odpowiedni stopień ochrony Twoich danych, który zostanie stwierdzony w szczególności poprzez:
- współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
- stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
- stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
- w razie przekazywania danych do USA - współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

Na Twoje żądanie udostępnimy Ci kopię Twoich danych, które zostaną przekazane poza obszar EOG.
Pozostałe informacje o zasadach przetwarzania i ochrony danych osobowych znajdują się w naszej Polityce Prywatności https://biz.prawo-jazdy-360.pl/polityka-prywatnosci

§20
BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH

Wszystkie dane zapisywane i przechowane przez Serwis są chronione z użyciem opcjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z Serwisem są zobowiązane do tego aby dane przechowywane były bezpieczne a procedury bezpieczeństwa uniemożliwiały wyciek danych.

§21
Ciasteczka

Polityka plików “cookies” serwisu

1. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:

- możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu

- dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę

- do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.

4. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego

6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.

7. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

8. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.

§22
USŁUGI ZEWNĘTRZNE Z KTÓRYCH KORZYSTAMY

Administrator wykorzystuje lub może wykorzystywać Cookies Własne w następujących celach:

1. Konfiguracji Serwisu:
- dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
- rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizacji i odpowiedniego wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
- zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika,

2. Uwierzytelniania i zapewnienia sesji Użytkownika w Serwisie:
- utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
- Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych – tj. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

3. Analiz i badań oraz audytu oglądalności, tj. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

4. Świadczenia usług reklamowych, tj. dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów. Administrator usługi wykorzystuje lub może wykorzystywać Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
Prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
- www.youtube.com [administrator Cookies: Google Inc z siedzibą w USA],
Cel: poprawnego wyświetlenia filmu promocyjnego w serwisie
- Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
- Google Analytics [administrator Cookies: Google Inc z siedzibą w USA],
Cel: analiza przepływu i sposobu korzystania z serwisu
Działanie: Interakcja, która powoduje przesłanie danych do Analytics. Częste typy działań to działania śledzenia stron, działania śledzenia zdarzeń i działania e-commerce.
Po każdorazowym wywołaniu kodu śledzenia przez działanie użytkownika, (np. otwarcie strony w witrynie lub ekranu w aplikacji mobilnej), Analytics rejestruje to działanie. Każda interakcja jest łączona w pakiet nazywany „działaniem” i przesyłana na serwery Google. Przykładowe typy działań:
• działania śledzenia strony,
• działania śledzenia zdarzeń,
• działania śledzenia e-commerce,
• działania związane z interakcją społecznościową.
- Hotjar [administrator Cookies: Hotjar Ltd z siedzibą na Malcie].
Cel: analiza sposobu korzystania z serwisu
Działania: hotjar zbiera i zapisuje informacje gdzie użytkownik klikał na stronie oraz nagrywa film z przebiegu korzystania z serwisu. Dane typu login i hasło nie są przez niego rejestrowane.
Prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy lub w celu efektywnego zarządzania strategią marketingową:
- Google AdSense [administrator Cookies: Google Inc z siedzibą w USA],
Cel: wyświetlanie reklam w serwisie z programu partnerskiego google Adsense
Działanie: Adsense dopasowuje treści reklamowe pod danego użytkownika i personalizuje mu wyświetlanie reklamy

5. Zalogowania do Serwisu za pomocą konta w innym Serwisie:
- Facebook Connect [administrator Cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii],
- Google [administrator Cookies: Google Inc z siedzibą w USA],

6. Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
- twitter.com [administrator Cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA,
- Facebook.com [administrator Cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii],
- LinkedIn.com [administrator Cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii].

7. Prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
- Facebook.com [administrator Cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii].

8. Wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

a. Getsitecontrol.com (administrator Cookies: GetWebCraft Limited z siedzibą na Cyprze]

§23
KOPIOWANIE

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością naszej firmy. Są chronione prawem autorskim. Nie tyczy się to pytań, odpowiedzi oraz multimediów związanych z tymi pytaniami. Te elementy są publicznie dostępne.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność New Generation i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody New Generation. Nie tyczy się to pytań, odpowiedzi oraz multimediów związanych z tymi pytaniami. Te elementy są publicznie dostępne.

W naszym serwisie umieszczone są łącza (linki) do innych serwisów internetowych. Informujemy, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści zawarte w innych serwisach. Kopiowanie zawartości serwisu lub jej części bez pisemnej zgody właścicieli serwisu jest zabronione. Nie tyczy się to pytań, odpowiedzi oraz multimediów związanych z tymi pytaniami. Te elementy są publicznie dostępne.

Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji. Nie tyczy się to pytań, odpowiedzi oraz multimediów związanych z tymi pytaniami. Te elementy są publicznie dostępne.

§24
KONTAKT

Dokładamy wszelkich starań aby kontakt z odpowiednim działem był wielokanałowy co za tym idzie szybkość odpowiedzi była jak najlepsza.

Kanały kontaktu z serwisem:

1. telefoniczny pod numerem 790-747-360 oraz 791-747-360 (Opłata za połączenie z numerem jest zgodna z taryfą operatora)

2. e-mail – kontakt@prawo-jazdy-360.pl

3. Live chat na stronie prawo-jazdy-360.pl – dostępny w godzinach 08.00 : 16.00 w dni robocze

4. kontakt za pośrednictwem facebook -https://www.facebook.com/prawojazdy360/

5. kontakt za pośrednictwem twitter - https://twitter.com/PrawoJazdy360

6. formularz kontaktowy dostępny na stronie oraz przyciski umożliwiające zadanie zapytania do danego pytania egzaminacyjnego.

Wszystkie kanały komunikacji z pracownikami serwisu dostępne są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz .00 oraz jednorazowo po godzinie 20 codziennie wiadomości e-mail.

§25
Ważność

Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

§26
WERSJE REGULAMINU

1. Regulamin udostępniany jest na stronie Serwisu a przycisk Zapisu umożliwia pobranie go, utrwalenie i wydrukowanie. Ponadto Regulamin dostępny jest w formie cyfrowej pod adresem Siedziby oraz jest dostępny w panelu użytkownika z zakładce Moje Konto – znajduje się tam link do utrwalonej i zaakceptowane wersji regulaminu w chwili jej elektronicznego zaakceptowania.

2. Regulamin obowiązuje od dania 31 maja 2023

3. Wersja regulaminu - osk1.4 z dania 31 maja 2023

Pobierz regulamin
białe Logo serwisu prawo-jazdy-360.pl
Kontakt
ikona samolot Dane adresowe Polska
ul. Święty Marcin 29/8
61-806 Poznań
ikona telefon Zadzwoń do nas Dział obsługi klienta biznesowego
Telefon: 791-747-360

Dział obsługi pozycjonowania
Telefon: 795-747-360

Dział obsługi klienta indywidualnego
Telefon: 790-747-360

Poniedziałek - Piątek 9:00 - 16:00
ikona email Napisz do nas E-mail osk@prawo-jazdy-360.pl
Poniedziałek - Niedziela 9:00 - 16:00
Potwierdzenie przelewu/przekazu pocztowego (max 3 MB)
Administratorem Twoich danych osobowych jest New Generation M. Romanowski sp. j. (ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań). Dane będą przetwarzane w celu wysyłki odpowiedzi na zadane pytanie, na zasadach określonych w regulaminie prawo-jazdy-360.pl. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania odpowiedzi. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Wyślij wiadomość